Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 29 lutego 2024
Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
pochmurno
9°C

INFORMACJA o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Krośnieńskiego

W roku 2022 bezpośrednie udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywać się będzie w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie powiatu krośnieńskiego zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym w Krośnie, Urzędzie Gminy
w Jedliczu i Urzędzie Gminy w Rymanowie. W Urzędzie Miejskim w Dukli świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Od 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego będą mogli skorzystać z:

 • nieodpłatnej pomoc prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji.


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
Pomoc prawna udzielana będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie.

W roku 2022 Powiat Krośnieński powierzył realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu dwóch punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu krośnieńskiego Punkt w Jedliczu – udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej i Punkt w Dukli świadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego tj.: Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z Nowego Sącza.

HARMONOGRAM STACJONARNEJ PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO


 • Starostwo Powiatowe w Krośnie, Krosno ul. Bieszczadzka 1, lokal Nr 024

pon-wt 8.00 - 12.00
śr-pt 11:30-15:30
Pomocy prawnej udzielają Radcy prawni

 • Urząd Miejski w Dukli, Dukla ul. Kościuszki 4, lokal Nr 8,

od. pon. do pt. w godz. 8.00 – 12.00
Pomocy prawnej udziela Stowarzyszenie SURSUM CORDA Radcy prawni i adwokaci

 • Urząd Gminy w Rymanowie, Rymanów ul. Mitkowskiego 14a , lokal Nr 220

od pon. do pt. w godz. 10.00 - 14.00
Pomocy prawnej udzielają adwokaci

 • Urząd Gminy w Jedliczu, Jedlicze ul. Rynek 6, lokal Nr 16,

od pon. do pt. w godz. 11.00 - 15.00
Pomocy prawnej udziela Stowarzyszenie SURSUM CORDA Radcy prawni i adwokaci

ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEEJ POMOCY PRAWNEJ
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym zarejestrowaniu na poradę.


Rejestracji zgłoszeń po poradę można dokonać:

 •  telefonicznie: pod nr telefonu: 665 939 327 czynnym w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku,
 •  za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail: pomocprawna@powiat.krosno.pl.


Informacja dotycząca rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej

Osoby chcące zarejestrować się na poradę za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy
o podawanie w treści wiadomości preferowanego terminu (daty i godziny) oraz wykonawcy (czy radca prawny czy adwokat), zgodnie z harmonogramem przedstawionym powyżej.
Przesłana przez osobę zainteresowaną propozycja terminu nie jest równoznaczna z zarezerwowaniem porady.
W przypadku, gdy dany termin będzie dostępny, Starostwo Powiatowe w Krośnie przekaże informację z potwierdzeniem rejestracji na poradę z podaniem daty, godziny i nr telefonu.
Jeśli w zaproponowanym terminie będzie już zarezerwowana porada lub rezerwacja nie będzie możliwa z innych przyczyn, osoba chcąca skorzystać z pomocy prawnej zostanie poproszona o wybranie innego terminu.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Decyzje w powyższym zakresie podejmuje Starosta.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

NPO obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja

Każdy uprawniony mieszkaniec Powiatu Krośnieńskiego w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać z nieodpłatnej mediacji, prowadzonej między stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiazywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 •  przeprowadzenie mediacji,
 •  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których;

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowania mediacyjnego,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Możliwość przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość części B karty pomocy prawnej nie przekazuje się osobie uprawnionej. Po udzielonej poradzie, osobę uprawnioną informuje się, o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej anonimową opinię o usłudze można przekazać:

 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Wydział Organizacyjno-Administracyjny ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno lub
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail : oastojak@powiat.krosno.pl


W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny poinformują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na „Liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa”, dostępnego dla mieszkańców powiatu dostępnej na stronie internetowej Powiatu i BIP Starostwa.

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porad, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, i która złoży stosowne oświadczenie.


Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest:

 •  telefonicznie -od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 -pod nr: 665 939 327,
 •  za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail: pomocprawna@powiat.krosno.pl


Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W czasie trwającej epidemii – do odwołania, porady mogą być udzielane zdalnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet, ewentualnie w miejscu zamieszkania.

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 665 939 327.
Inne informacje Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość .
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca: 

 • Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu

Urząd Miejski w Dukli ul. kosciuszki 4

(pok. nr 8) pon. – pt. godz. 8.00 – 12.00


KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA MEDIACJA


Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.


Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa,
Forma zapisu Termin spotkań mediacyjnych ustalany jest telefonicznie;

 •  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 -pod nr: 665 939 327

Inne informacje Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych.

W roku 2022 nieodpłatną mediację będą prowadzić:

 • Urząd Miejski w Dukli, Dukla ul. Kościuszki 4 , lokal Nr 8

Radca prawny, Adwokat, Mediator
Poniedziałek, Wtorek, Środa / 2 godziny/ w godz. 8.00 - 12.00

 • Urząd Gminy w Rymanowie, Rymanów ul. Mitkowskiego 14a , lokal Nr 220

Adwokat, Mediator
Wtorek /2 godziny/ w godz. 10.00 - 14.00

 • Urząd Gminy w Jedliczu, Jedlicze ul. Rynek 6 , lokal Nr 16

Radca prawny, Adwokat, Mediator
Wtorek /2 godziny/ w godz. 11.00 - 15.00

 • Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, lokal nr 024

Radca prawny, Mediator
Środa /2 godziny/ w godz. 13.30 – 15.30

Klauzula Informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych osób zainteresowanych i korzystających z pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno,
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: e-mail: iodo@powiat.kronso.pl ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz.294).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
 8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych stanowi wymóg ustawowy, niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy/nieudzieleniem porady .


powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.