Aktualności

Zapytanie ofertowe na:  Dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie:

Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka

Zapytanie ofertowe – dostawy sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wskaźnik osób niepełnospr.

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia


Rozeznanie rynku na dostawę pomocy dydaktycznych

do projektu Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego przez Gminę Chorkówka.

Rozeznanie cenowe – dostawa pomocy dydaktycznych

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – projekt umowy

załącznik nr 3 Chorkówka- materiały dydaktyczne 2 do RR


„Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”

– rozstrzygnięcie przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie


„Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka” – ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”

Zał 1 do SIWZ_formularz oferty

Zał 2 do SIWZ_oświadczenie warunki

Zał 3 do SIWZ_oświadczenie wykluczenie (1)

Zał 4 do SIWZ_wykaz uslug

Zał 5 do SIWZ_wykaz osob

Zał 6 do SIWZ_oswiadczenie grupa kap

Zał 7a do SIWZ_kryterium społeczne

Zał 8 do SIWZ_wzór umowy

Zał 5 do SIWZ_wykaz osob-zmieniony-2


 

Zapytanie ofertowe na: Dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe – dostawy sprzętu elektronicznego 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Wskaźnik osób niepełnospr. 

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług 

Załącznik nr 4 – Projekt umowy 

Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia 


Rozstrzygnięcie  – wykonanie usługi Koordynatora Projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”,


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Chorkówka, nr 175, 38-458 Chorkówka, NIP: 6842367402, REGON: 370440525, nr telefonu : 134386970, nr faksu : 134386972, adres poczty elektronicznej: cuo@chorkowka.pl reprezentowana przez Gabrielę Nizianty – Dyrektora Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: wykonanie usługi Koordynatora Projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”, realizowanego przez Gminę Chorkówka w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 9.2., Nr wniosku WND-RPPK.09.02.00-18-0002/16 – Zapytanie ofertowe na Koordynatora Projektu

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Projekt UMOWY