Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Chorkówka, nr 175, 38-458 Chorkówka, NIP: 6842367402, REGON: 370440525, nr telefonu : 134386970, nr faksu : 134386972, adres poczty elektronicznej: cuo@chorkowka.pl reprezentowana przez Gabrielę Nizianty – Dyrektora Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: wykonanie usługi Koordynatora Projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”, realizowanego przez Gminę Chorkówka w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 9.2., Nr wniosku WND-RPPK.09.02.00-18-0002/16 – Zapytanie ofertowe na Koordynatora Projektu

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Projekt UMOWY