Wodociągi gminne

Aktualności

Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka informują, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii nie będą prowadzone odczyty wodomierzy  w miejscowościach obsługiwanych przez nasz Zakład.

W związku z powyższym prosimy osoby posiadające wodomierze o podawanie ich stanów pod nr tel. 13 43 869 76, 13 43 869 77 lub mailowo mmunia@chorkowka.pl

Dla osób, które nie podadzą odczytów we wskazanym terminie, zostanie wystawiona faktura w oparciu o dane uśrednione z poprzedniego odczytu.

Faktury zostaną dostarczone bezpośrednio do skrzynek pocztowych lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jednocześnie informujemy, że jest już czynna kasa Wodociągów Gminnych, płatności można także dokonywać za pomocą kart płatniczych.

Natomiast nadal nie będą prowadzone zbiórki pieniędzy w poszczególnych miejscowościach.

______________________________________________________

Informujemy, że 31 grudnia 2018 r. biuro Wodociągów Gminnych
Gminy Chorkówka będzie czynne do godz. 13.00.
W tym dniu kasa Wodociągów będzie nieczynna.

___________________________________________________

W związku z bardzo niskim poziomem wody na ujęciu w Szczepańcowej oraz jej zwiększonym poborem w okresie świąt, zwracamy się z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą na potrzeby socjalno-bytowe. Jednocześnie informujemy o możliwości spadku ciśnienia wody w sieci, a także o okresowych przerwach w dostawie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Chorkówka
Grzegorz Węgrzynowski

Kierownik Wodociągów Gminnych
Jerzy Szubra

____________________________________________________________

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Chorkówka

Uchwała Nr LX/447/2018 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka”

Obwieszczenie – wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

_____________________________________________

I N F O R M A C J A

Informuję, że od dnia 1 maja 2018 r. zakład budżetowy Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka świadczy usługi między innymi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych (opróżnianie szamb) oraz dostawy wody pitnej.
Zamówienia można składać osobiście w siedzibie Wodociągów Gminnych w Chorkówce lub telefonicznie na nr : 13 43 869 77 lub 13 43 869 76.

Cennik usług dodatkowych świadczonych przez zakład budżetowy Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka

1. Wywóz nieczystości ciekłych beczką asenizacyjną o poj. 3300 l -132,84 zł.

2. Dostawa wody beczką do przewozu wody pitnej o poj. 4000 l – 108,00 zł.

3. Wymiana uszkodzonego (z winy odbiorcy usług ) wodomierza będącego własnością zakładu – 81,00 zł.

4. Podłączenie wody lub kanalizacji trwale odciętej na podstawie art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków-118,80 zł.

5. Zaplombowanie dodatkowego wodomierza będącego własnością odbiorcy usług-32,40 zł.

6. Zaplombowanie wodomierza na skutek uszkodzenie plomb z winy odbiorcy-32,40 zł.

7. Demontaż wodomierza na okres zimowy-32,40 zł.

8. Ponowny montaż wodomierza po okresie zimowym wraz z plombowaniem – 32,40 zł.
UWAGA:
Podane ceny zawierają 8 % podatek VAT.

KIEROWNIK
Wodociągów Gminnych
mgr Jerzy Szubra

O Firmie

Zakład budżetowy Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka został utworzony Uchwałą Nr XIII / 94 /91 r. Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 1991 roku. Główną działalnością zakładu jest ujmowanie, uzdatnianie oraz dostarczanie wody mieszkańcom Gminy Chorkówka, jak również odbiór ścieków z budynków mieszkalnych i zakładów pracy. W zakładzie można uzyskać warunki techniczne na przyłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach, w których zakład prowadzi swoją działalność. Wodociągi Gminne dostarczają wodę do 10 miejscowości na terenie gminy, takich jak: Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Zręcin i Żeglce, a odprowadza ścieki z 3 miejscowości: Chorkówka, Leśniówka i Żeglce.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ma charakter umowy wzajemnej pomiędzy zakładem a odbiorcą usług. Zakład zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków a odbiorca usług, zobowiązuje się do zapłaty za świadczone usługi. W sytuacji, gdy Odbiorca nie zapłaci za świadczone usługi za dwa pełne okresy obrachunkowe, zakładowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i odcięcia dostaw wody oraz zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Ponowna dostawa wody oraz odbiór ścieków, nastąpi po wpłaceniu całości wymaganych należności za świadczone usługi. Częściowa wplata dokonana przez odbiorcę usług na poczet należności obejmujących dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia – nie jest uiszczeniem opłaty za te okresy i uprawnia zakład do podjęcia decyzji w sprawie pozbawienia możliwości dalszego korzystania z zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków przez odbiorcę usług. Ponadto, odbiorca usług, któremu odcięto dostawę wody lub zamknięto przyłącze kanalizacyjne, będzie zobowiązany na własny koszt przyłączyć się ponownie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz uregulować należności za straty wody powstałe przy odcinaniu przyłącza wodociągowego lub jego ponownym włączeniu. Ponowne włączenie odciętego budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, będzie wymagało zgłoszenia do zakładu odbioru przyłączonego budynku. Koszty odbioru obciążają odbiorcę usług.

Taryfy

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Chorkówka – 2021

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Chorkówka – 2018

Uchwała Nr LX/447/2018 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka”

Obwieszczenie – wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

____________________________________________________

Uchwałą Nr XXXIX / 293 / 2017 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zostały uchwalone nowe taryfy za dostarczanie wody oraz utrzymanie dotychczas obowiązujące taryfy za odprowadzanie ścieków:

  1. dostarczanie wody ( kwota netto + VAT ) – 4,11 zł za 1 m ³,

  2. odprowadzanie ścieków ( kwota netto + VAT ) – 5,40 zł za 1 m³,

  3. opłata abonamentowa ( za 2 m – ce ) – 4,32 zł

Kontakt

Kierownik Wodociągów Gminnych – Jerzy Szubra tel. 13 43 869 76

Główna Księgowa – Edyta Kolanko – rozliczenia z odbiorcami tel. 13 43 869 77

Adres Zakładu:

Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka

Chorkówka 143

38 – 458 Chorkówka

e – mail: wodociagi@chorkowka.pl