Złożenie informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości przez osoby fizyczne

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Lula Leokadia, Buczyńska Lucyna, Edyta Sznajder, Buczek Magdalena – inspektorzy d/s podatków

Pokój nr 2

Podstawa prawna:

– art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U z 2014 r.  poz. 849 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty:

– informacja IR-1,IN-1, IL-1 wraz z posiadanymi dokumentami dot. powierzchni gruntów, lasów i budynków

Opłaty:

– zwolnione z opłaty

Sposób załatwienia sprawy:

 – wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie14-tu dni  od daty otrzymania decyzji

Termin  załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Inne informacje:

Informacje składają osoby fizyczne w terminie 14-tu dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Pobierz: