Złożenie deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości przez osoby prawne

ZŁOŻENIE DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Lula Leokadia, Buczek Magdalena – inspektorzy d/s podatków
Pokój nr 2

Podstawa prawna:

– art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U z 2014 r.  poz. 849)

– art. 6 a ust. 8 z dnia 15 listopada 1984 r (tekst jedn. Dz.U z 2013 r.  poz. 1381 z póź. zm.)

– art. 6  ust. 5 z dnia 30 października 2002 r (tekst jedn. Dz.U z 2013 r.  poz. 465 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty:

– deklaracja DR-1,DN-1, DL-1 wraz z posiadanymi dokumentami dot. powierzchni gruntów, lasów i budynków

Opłaty:

 – zwolnione z opłaty

Sposób załatwienia sprawy:

– złożenie deklaracji lub korekty deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

Tryb odwoławczy:

 Nie ma

Termin  załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Inne informacje:

Deklaracje składają osoby prawne w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Pobierz:

DN_1.2016

DL_1.2016

DR_1.2016

DN_1_2018

DN_1_2018

uchwala_XLVIII (poprzednia)

uchwala_stawki_nieruchomości_na 2019