Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych DT 1 lub korekty deklaracji

 

Podstawa prawna:

1. Rozdział 3 ustawy z dnia 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r.,

poz. 849 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na

podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r., poz.2025)

4. Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 października 2015 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( Dz.Urz.Woj.Podk. Poz.3270)

Wymagane dokumenty:

Deklaracja DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Sposób załatwienia sprawy:

Określony przez podatnika w złożonej deklaracji podatek od środków transportowych po sprawdzeniu formalnym i rachunkowym stanowi podstawę przypisu na dany rok podatkowy.

W przypadku stwierdzenia błędów, oczywistych omyłek lub wypełnienia deklaracji niezgodnie z obowiązującymi wymogami organ podatkowy zwróci się do podatnika o skorygowanie deklaracji.

Obliczony w deklaracji podatek jest płatny bez wezwania.

Tryb odwoławczy:

Nie podlega

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Inne informacje:

Termin złożenia deklaracji – do 15 lutego;

W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Pobierz:

UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY GMINY CHORKÓWKA z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

wniosek – DT

załącznik-DT