Zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntu

ZASTOSOWANIE ULGI Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTU

Osoba właściwa do załatwienia sprawy :

Lula Leokadia, Buczyńska Lucyna, Edyta Sznajder, Buczek Magdalena – inspektorzy d/s podatków
Pokój nr 2

Podstawa prawna:

 – art.12 ust. 1 pkt 4, ust. 3-8 i art. 13 d ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 1381)

Wymagane dokumenty:

– wniosek podatnika
– kserokopia aktu notarialnego

Opłaty:

Zwolnione z opłaty

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji

Termin  załatwienia sprawy:

30 dni

Inne informacje:

 Wnioski mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne, które utworzyły bądź powiększyły gospodarstwo rolne w drodze umowy sprzedaży

Formularz do pobrania:

Formularz

oświadczenie

wniosek