ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTU NA UTWORZENIE NOWEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

Sprawy załatwiają:
Leokadia Lula

Podstawa prawna:
art.12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2019 r. poz.1256)
Ulga z tytułu nabycia gruntu w podatku rolnym ma zastosowanie do gruntów (użytków rolnych) przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy kupna,
b) będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.
Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.
Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
Za trwałe zagospodarowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7, uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);

Wymagane dokumenty:
– wniosek o udzielenie ulgi, link
– kserokopia aktu notarialnego,
– formularz informacji do pomocy publicznej w rolnictwie, (link)
– oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (link)
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji.
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji
Termin załatwienia sprawy:
30 dni, a w szczególnych przypadkach 60 dni.

Formularz do pobrania:

Formularz_informacji_do_pomocy_de minimis

Oświadczenie_wnioskodawcy o pomocy de minimis

Wniosek-o-zwolnienie-z-podatku-rolnego-z-oświadczeniami