Zastosowanie ulg z tytułu odłogowania gruntu na okres trzech lat

ZASTOSOWANIE ULG Z TYTUŁU ODŁOGOWANIA GRUNTU NA OKRES TRZECH LAT

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Lula Leokadia, Buczyńska Lucyna, Edyta Sznajder, Buczek Magdalena – inspektorzy d/s podatków
Pokój nr 2

Podstawa prawna:

 – art.12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku  poz. 1381 z póź. zm.)
– uchwała Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 2008 roku Nr XXV/156/08 w sprawie trybu i szczegółowych  warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Wymagane dokumenty:

 – wniosek podatnika

Opłaty:

Zwolnione  z opłaty

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji

Termin  załatwienia sprawy:

30 dni

Inne informacje:

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne

Pobierz: