Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od środków transportowych

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Krystyna Gradowicz

pokój nr 6

Podstawa prawna:

Art.306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015 r., poz. 613

z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Opłaty:

opłata skarbowa – 21,00 zł

Sposób załatwienia sprawy:

– wydanie zaświadczenia

– postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowgo Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Inne informacje:

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne