Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Lula Leokadia, Buczyńska Lucyna, Edyta Sznajder, Buczek Magdalena – inspektorzy d/s podatków
Pokój nr 2

Podstawa prawna:

Art. 306 e  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa  (tj. Dz. U. z 2015 roku  poz. 613 z pózn.zm.)

Wymagane dokumenty:

– wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Opłaty:

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 21,00 zł (Płatne w Kasie UG pok. nr 6).

Sposób załatwienia sprawy:

– wydanie zaświadczenia
– postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie  7 dni  od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

Termin  załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Inne informacje:

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne.

Wnioski do pobrania:

wniosek o wydanie zaświadsczenia o niezaleganiu w podatkach