Umorzenie zaległości podatkowych

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Lula Leokadia, Buczyńska Lucyna, Edyta Sznajder, Buczek Magdalena – inspektorzy d/s podatków
Pokój nr 2

Podstawa prawna:

 – art. 67, art 67e § 1 pkt. 3 oraz art 67b  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015 roku  poz. 613 z pózn.zm.)
– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach   dot. pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59 poz. 404)

Wymagane dokumenty:

 – wniosek podatnika
– zaświadczenie o dochodach podatnika  oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących – udokumentowane oświadczenie o wysokości kosztów utrzymania
– oświadczenie przedsiębiorcy o udzielonej dotychczas pomocy publicznej z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji

Termin  załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

Inne informacje:

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne

Pobierz:

oświadczenie

wniosek