Umorzenie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Krystyna Gradowicz

Pokój nr 6

Podstawa prawna:

1. Art. 48 § 1 pkt 2, art.67 a § 1 pkt. 1 i 2 oraz at. 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015 r., oz. 613 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.),

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm).

Wymagane dokumenty:

– wniosek podatnika,

– zaświadczenia o dochodach podatnika oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących,

– dokumenty potwierdzające poniesione koszty utrzymania ( rachunki za gaz, energię elektryczną,

zakup leków itp.),

– inne dokumenty potwierdzające wiarygodność faktów zawartych we wniosku,

– zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych,

– informację przedstawianą przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Inne informacje:

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne