Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Krystyna Gradowicz

Pokój nr 6

Podstawa prawna:

1. Art. 48 § 1 pkt. 1 i 2 , art.67 a § 1 i art. 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

(Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311

z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

wniosek podatnika,

– zaświadczenia o dochodach podatnika oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących,

– dokumenty potwierdzające poniesione koszty utrzymania ( rachunki za gaz, energię elektryczną,

zakup leków itp.),

– inne dokumenty potwierdzające wiarygodność faktów zawartych we wniosku,

– zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych,

– informację przedstawianą przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Inne informacje:

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne.