WPIS / ZMIANA WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Magdalena Harmata
I piętro, pokój Nr 23

tel. (13) 43 869 52
Email: mharmata@chorkowka.pl

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 t.j),
2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827),

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584).

Wymagane dokumenty:

1)Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 Do wniosku należy dołączyć:
1)Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2)Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 Opłaty:

1.Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50,00 zł,
2.Opłata skarbowa za zmianę wpisu: 25,00 zł,
3.Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Chorkówce lub przelewem na konto Gminy Chorkówka – Bank Spółdzielczy w Rymanowie, Oddział w Chorkówce nr 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 z dokładnym wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Chorkówka dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1.Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
2.Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3.Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4.Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Chorkówka, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Opracował/a/: Magdalena Harmata
Zatwierdził/a/: Andrzej Koniecki

Wnioski do pobrania: 

Oświadczenie do RDR

Wniosek o wpis do RDR