Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Magdalena Mularczyk
pok. nr. 23
tel. (13) 43 869 52
Email: mmularczyk@chorkowka.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j),

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z póź. zm.)

 • Uchwały Nr XXX/174/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorkówka,

 • Uchwała Nr XXVI/141/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Uchwała Nr XXVIII/157/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 • Uchwała Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 • Uchwała Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 • Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 października 2015r.

  Zmieniająca uchwałę Nr XXX/174/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka.

 • Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Chorkówka z dnia 20 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/157/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 • Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 • Uchwała Nr XVII/117/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Wymagane dokumenty:

 • upoważnienie / pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika),

 • oświadczenie o osobach zameldowanych a nie zamieszkujących  daną nieruchomość ( np. z powodu nauki, pracy itp.)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Przypomina się mieszkańcom Gminy Chorkówka, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być uiszczana bez wezwania, gotówką w kasie Urzędu Gminy Chorkówka lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Chorkówka: Bank Spółdzielczy w Rymanowie oddział Chorkówka nr 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050, najpóźniej do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału kalendarzowego tj.:
za I kwartał do dnia 15 marca,
za   II kwartał do dnia 15 czerwca,
za  III kwartał do dnia 15 września,
za  IV kwartał do dnia 15 grudnia.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, należna na rzecz gminy opłata będzie podlegała egzekucji na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej.
Od wpłat, które nie będą uiszczane w terminie naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych.

Inne informacje:

* W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

* W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

* Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

* Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/157/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Gminy Chorkówka w drodze uchwały.

* W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

* Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ, o którym mowa w ust. 1, lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego urzędu gminy potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Pobierz:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY na 2020

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w realizacji zadania utrzymanie czystości w Gminie