Wykreślenie  z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Ewa Solińska
pok. nr 15

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)
– Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Wymagane dokumenty:
– wniosek CEIDG-1 o wykreślenie wpisu,
– dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub  inny dokument na podstawie którego może być stwierdzona tożsamość)

Opłaty:
brak

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek CEIDG-1 o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Organ gminy przyjmuje wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie obowiązany jest przekształcić wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesłać do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Przekształcony wniosek na formę elektroniczną opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP upoważnionego pracownika urzędu gminy. Jeżeli wniosek zostanie zwrócony z CEIDG ze wskazaniem niepoprawności wówczas Wójt wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy:
W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG, organ gminy nie wydaje tu żadnej decyzji ani postanowienia z możliwością odwołania.

Wniosek do pobrania:

Wniosek CEIDG