Wpis  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Ewa Solińska
pok. nr 15

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
– wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument na podstawie którego może być stwierdzona tożsamość)
– znajomość numeru NIP jeśli jest nadany.
Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany przez osobę zagraniczną, o której mowa w art. 13 ust.2, 4 i 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – to wraz z wnioskiem przedkłada ona dane dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w tych przepisach, w szczególności datę wydania i sygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go wydał albo przedkłada w urzędzie gminy do wglądu oryginał dokumentu.
W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Opłaty:
Brak opłat

Termin i sposób załatwienia spraw:
Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamości wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku.
Następnie obowiązany jest przekształcić wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesłać do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Przekształcony wniosek na formę elektroniczną opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP upoważnionego pracownika urzędu gminy.
Jeżeli wniosek zostanie zwrócony z CEIDG ze wskazaniem niepoprawności wówczas Wójt wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Tryb odwoławczy:
Brak
Organ gminy nie wydaje tu żadnej decyzji ani postanowienia z możliwością odwołania

Inne informacje:
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
– za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.firma.gov.pl w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej www.epuap.pl System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
– osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek).
Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do Urzędu Gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.
– wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)
Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:
– opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
– albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Wniosek do pobrania:

Wniosek CEIDG