Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych. P
2. Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu) lub zaświadczenie o posiadaniu tego zezwolenia – nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Wójta Gminy Chorkówka.
3. Szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie, z zaznaczeniem granic punktu sprzedaży oraz, w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście, z precyzyjnym zaznaczeniem tego wejścia.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:
Opłata za zezwolenie:
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata wnoszona jest na rachunek Gminy Chorkówka.

Opłata skarbowa
17 zł    –  za pełnomocnictwo.

Miejsce złożenia i odbioru:
Urząd Gminy Chorkówka, pokój nr 15.
Wniosek oraz załączane dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
-bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
-bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Termin odpowiedzi:
Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za Wójta Gminy Chorkówka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku i którego lokalizacja została potwierdzona podczas oględzin punktu sprzedaży.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015, poz. 1286 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Wniosek do pobrania:

wniosek