Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Katarzyna Gerula
pok. nr. 17
tel. (13) 43 869 55
Email: kgerula@chorkowka.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 poz.388)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz.23)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. poz. 2411).

zgłoszenie wyjazdu poza granice RP 2020