Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Katarzyna Gerula
pok. nr. 17
tel. (13) 43 869 55
Email: kgerula@chorkowka.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 poz.388)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz.23)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 poz.1852).

Wymagane dokumenty:

– podanie „wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną,”
– wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
– dowód wniesienia opłaty skarbowej,
-pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

W celu zapoznania się z warunkami złożenia dokumentów przez Internet proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w zakładce EPUAP

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:

– 10,00 zł za decyzję administracyjną
– 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
w kasie Urzędu Gminy w Chorkówce (bez dodatkowych opłat),
na rachunek bankowy:
Gmina Chorkówka
38-458 Chorkówka 175
Nr konta 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną, wnosi osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania).

W innym przypadku zameldowanie dokonywane jest zgodnie z procedurą opisaną pod hasłem:„Zameldowanie na pobyt stały” lub „Zameldowanie na pobyt czasowy”.

Pobierz:

Wniosek o zameldowanie decyzja administracyjna

Pełnomocnictwo