Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego decyzją administracyjną

Katarzyna Gerula
pok. nr. 17
tel. (13) 43 869 55
Email: kgerula@chorkowka.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 poz.388)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz.23)

Wymagane dokumenty:

 • podanie „wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego decyzją administracyjną,”

 • dowód wniesienia opłaty,

 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 • Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

W celu zapoznania się z warunkami złożenia dokumentów przez Internet proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w zakładce EPUAP

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 10,00 zł za decyzję administracyjną

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

 • w kasie Urzędu Gminy w Chorkówce (bez dodatkowych opłat),

na rachunek bankowy:
Gmina Chorkówka
38-458 Chorkówka 175
Nr konta 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Podanie o wymeldowanie decyzją administracyjną, osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Podania o wymeldowanie decyzją administracyjną nie składa się w przypadku własnego wymeldowania. Procedura takiego wymeldowania opisana została pod hasłem:„Wymeldowanie z pobytu stałego” oraz „Wymeldowanie z pobytu czasowego”.

Pobierz:

Wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca pobytu z RODO

Pełnomocnictwo