Wniosek o wydanie zaświadczenia

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Katarzyna Gerula
pok. nr. 17
tel. (13) 43 869 55
Email: kgerula@chorkowka.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 poz.388)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz.23)

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności,

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości: 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata administracyjna:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych z ewidencji ludności wynosi 31,00 zł.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

 • w kasie Urzędu Gminy w Chorkówce (bez dodatkowych opłat),

na rachunek bankowy:
Gmina Chorkówka
38-458 Chorkówka 175
Nr konta 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W terminie do 7 dni. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Inne informacje:

Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby zainteresowanej (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu, numer PESEL) wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek tej osoby. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie danych innej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych pod wskazanym adresem opisana została pod hasłem: „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców”.

Pobierz:

Pełnomocnictwo

wniosek o wydanie zaświadczenia