Wpis do rejestru wyborców

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:
Katarzyna Gerula
pok. nr. 17
tel. (13) 43 869 55
Email: kgerula@chorkowka.pl

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Dz.U. z 2011 r. nr 21 poz 112

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 Nr 158 poz. 941)

Wymagane dokumenty:
– wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
– pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
– oświadczenie właściciela budynku, w którym wyborca przebywa

Do wglądu:
– Dowód osobisty.

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy w Chorkówce w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Termin  załatwienia sprawy:
3 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów

Inne informacje:
Wyborcy, którzy mogą być wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania:
– Stale zamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały
– Nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy
– Stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały.

Formularz:
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
Oświadczenie właściciela budynku, w którym wyborca przebywa.