Udostępnienie rejestru wyborców

Udostępnienie rejestru wyborców

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Katarzyna Gerula
pok. nr. 17
tel. (13) 43 869 55
Email: kgerula@chorkowka.pl

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Dz.U. z 2011 r. nr 21 poz 112

Wymagane dokumenty:
–  Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.

Do wglądu:
– Dowód osobisty.

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:
Na decyzję nie uwzględniającą reklamację lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Termin  załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Inne informacje:
Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:
–  pominięcia wyborcy w rejestrze
– wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania
– niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru ujęcia w rejestrze osoby , która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Formularz do pobrania:

Wniosek (do pobrania w UG)

Pełnomocnictwo