Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Katarzyna Gerula
pok. nr. 17
tel. (13) 43 869 55
Email: kgerula@chorkowka.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 poz. 388)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2011 Nr 243 poz.1450)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2015 poz. 1388)

Wymagane dokumenty:

wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości: 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata administracyjna:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych z ewidencji ludności wynosi 31,00 zł.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
w kasie Urzędu Gminy w Chorkówce (bez dodatkowych opłat),
na rachunek bankowy:
Gmina Chorkówka
38-458 Chorkówka 175
Nr konta 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Inne informacje:

Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie własnych danych (osobowych lub adresowych) opisana została pod hasłem:”Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.„

Nazwa wniosku do pobrania: wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Pobierz:

Wniosek o udostępnienie danych