Ustalenie numeru porządkowego budynku

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Tomasz Dubiel

I piętro, pokój nr 16

Podstawa prawna:

■ ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 520 z późn. zm.)

■ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.23)

Opłaty:

■ brak opłaty

Termin załatwienia sprawy:

■ 30 dni

Tryb odwoławczy:

■ brak

Wymagane dokumenty:

■ wniosek o ustalenie numeru porządkowego,

■ kopia mapy zasadniczej (dopuszcza się kopię mapy ewidencyjnej, z projektem podziału lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu),

■ kserokopię potwierdzenia PINB w Krośnie o zakończeniu budowy i zamiarze przestąpienia do użytkowania budynku.

Wnioski do pobrania:

Wniosek