Prawo pierwokupu przysługujące Gminie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Agnieszka Zięba- Wityńska

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Urząd Gminy w Chorkówce, pokój nr 31, piętro I.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2017 r., poz 1257 t.j).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2016 r. poz 2147 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U z 2017r. 459 t.j).

Wymagane dokumenty:

Umowa notarialna – warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej uprzednio nabytej od Gminy Chorkówka.

Wniosek o ustosunkowanie się do treści umowy warunkowej w zakresie prawa pierwokupu przysługującego Gminie Chorkówka.

Opłaty:

brak opłat.

Termin załatwienia sprawy:

miesiąc

Tryb odwoławczy:

brak