Oddawanie w najem lokali użytkowych

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Agnieszka Zięba- Wityńska

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Urząd Gminy w Chorkówce, pokój nr 31, piętro I.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2016 r. poz 2147 z późn. zm.),

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz.U z 2017r. 459 t.j),

Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016r. Poz.991.)

Zarządzenie Wójta Gminy Chorkówka Nr 65/13 z dnia 25 września 2013vr. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowych w budynkach komunalnych Gminy Chorkówka, oraz za 1 ha gruntów użytkowanych rolniczo.

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:

2 miesiące

Tryb odwoławczy:

brak

Wymagane dokumenty:

wniosek o wynajem lokalu użytkowego

Wniosek do pobrania:

Wniosek

klauzula dotycząca działań z zakresu nieruchomości,ruchomości,gospodarki terenami