ODDAWANIE W NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Agnieszka Zięba- Wityńska

Wydział  Inwestycji i Środowiska

Urząd Gminy  Chorkówka, pokój nr 31, piętro I.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2015r.  poz 1774).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz.U z 2016. 380).

Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka  z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016r. poz.991).

Zarządzenie Wójta Gminy Chorkówka Nr 65/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m²  powierzchni użytkowych w budynkach komunalnych Gminy Chorkówka, oraz za 1 ha gruntów użytkowanych rolniczo.

Opłaty:

  • brak

Termin załatwienia sprawy:

  • 2 miesiące

Tryb odwoławczy:

  • brak

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wynajem lokalu użytkowego

wniosek o wynajem lokalu użytkowego

klauzula dotycząca działań z zakresu nieruchomości,ruchomości,gospodarki terenami