Oddawanie nieruchomości gruntowej w trwały zarząd

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Agnieszka Zięba- Wityńska

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Urząd Gminy w Chorkówce, pokój nr 31, piętro I.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2016r. poz 2147 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz.U z 2017r. 459 t.j),
  • Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz.991.)

Opłaty:

  • brak

Termin załatwienia sprawy:

  • 2 miesiące

Tryb odwoławczy:

  • od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd wraz z załącznikami

Wniosek do pobrania:

wniosek

klauzula dotycząca działań z zakresu nieruchomości,ruchomości,gospodarki terenami