ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W TRWAŁY ZARZĄD

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Agnieszka Zięba – Wityńska

Wydział Inwestycji i Środowiska

Urząd Gminy Chorkówka, pokój nr 31, piętro I.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka  z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz.991).

Opłaty:

  • brak

Termin załatwienia sprawy:

  • 2 miesiące

Tryb odwoławczy:

  • od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
    w Krośnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd wraz z załącznikami.

wniosek oddanie w trwały zarząd

klauzula dotycząca działań z zakresu nieruchomości,ruchomości,gospodarki terenami