Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorkówka służebnością gruntową

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Agnieszka Zięba- Wityńska

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Urząd Gminy w Chorkówce, pokój nr 31, piętro I.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2016r. poz 2147 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz.U z 2017r. 459 t.j),

 • Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016r. poz.991.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorkówka służebnością gruntową wraz z załącznikami tj.:

  1. Wypis z Ewidencji Gruntów dla działki na rzecz której ma być ustanowiona służebność.

  2. Kopia mapy zasadniczej z wrysowaną propozycją przebiegu służebności.

  3. Odpis z Księgi wieczystej w której ujawniona została nieruchomość na rzecz której ma być ustanowiona służebność.

Opłaty:

 • właściciel nieruchomości na rzecz której ustanawiana jest służebność gruntowa ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość jednorazowego odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, koszty notarialne i sądowe związane z sporządzeniem aktu notarialnego

 • służebność ustanawiana jest odpłatnie, właściciel nieruchomości na rzecz której ustanawiana jest służebność gruntowa uiszcza na rzecz Gminy Chorkówka jednorazowe odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (wyjątki określa cytowana powyżej Uchwała Rady Gminy.)

Termin załatwienia sprawy:

 • do 2 miesiący.

Tryb odwoławczy:

 • brak.

Wniosek do pobrania:

Wniosek

klauzula dotycząca działań z zakresu nieruchomości,ruchomości,gospodarki terenami