Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka

Urząd Stanu Cywilnego Chorkówka

38-458 Chorkówka 175

Urząd Gminy Chorkówka

I piętro pok. 25

Tel. 0-13 438 69 38, faks 13-43869 34, e-mail: usc@chorkowka.pl
Godziny przyjmowania:
poniedziałek 7
00–1700
wtorek, środa, czwartek 7
00-1500
piątek 7
00– 1300

Osoba właściwa do załatwienia sprawy : Grzegorz Radomski

Oświadczenie małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Uwagi:
Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.
Nadanie dziecku  nazwiska, o którym wyżej mowa nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
Zasady  powyższe stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.
Opłaty:
Przyjęcie oświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Jeżeli akt urodzenia dziecka oraz akt małżeństwa osób składających oświadczenie znajdują się w USC w Chorkówce lub zostały wprowadzone do Rejestru Stanu Cywilnego – sprawa załatwiana jest od razu. Jeżeli choćby jeden z aktów znajduje się w innym USC – sprawa zostanie załatwiona do 14 dni.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 788 ze zm.).
Wymagane wnioski i dokumenty :
wniosek o przyjęcie oświadczenia
Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia. Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.