Zaświadczenie o stanie cywilnym

Urząd Stanu Cywilnego Chorkówka

38-458 Chorkówka 175

Urząd Gminy Chorkówka

I piętro pok. 25

Tel. 0-13 438 69 38, faks 13-43869 34, e-mail: usc@chorkowka.pl
Godziny przyjmowania:
poniedziałek 7
00–1700
wtorek, środa, czwartek 7
00-1500
piątek 7
00– 1300

Osoba właściwa do załatwienia sprawy : Grzegorz Radomski

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.

Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej:

  • zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2012r.Dz.U.poz. 1282).
Opłatę skarbową /gotówką/ uiszcza się bezpośrednio w kasie urzędu gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane są niezwłocznie.

Zaświadczenie dla osoby, której akt urodzenia/akt małżeństwa/akt zgonu współmałżonka  znajduje się w USC w Chorkówce i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego – wydawane są w terminie 7 dni roboczych.

Zaświadczenia dla osoby, której w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych usc i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego – wydawane są w terminie 10 dni roboczych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r.,poz. 1741 ze zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek
  • oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej, w przypadku złożenia wniosku drogą korespondencyjną

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym. Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.