Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego/Złote Gody

Urząd Stanu Cywilnego Chorkówka

38-458 Chorkówka 175

Urząd Gminy Chorkówka

I piętro pok. 25

Tel. 0-13 438 69 38, faks 13-43869 34, e-mail: usc@chorkowka.pl
Godziny przyjmowania:
poniedziałek 7
00–1700
wtorek, środa, czwartek 7
00-1500
piątek 7
00– 1300

Osoba właściwa do załatwienia sprawy : Grzegorz Radomski

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie.Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkającym na terenie gminy  Chorkówka Jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest powiadomienie  Urzędu Stanu Cywilnego w Chorkówce. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie , w pok.  Nr 25  tel. (13) 43 869 38, (13) 43 869 31  podając imiona i nazwiska Jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały oraz informację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa. Informacje te zostaną niezwłocznie przekazane przez Urząd Stanu Cywilnego w Chorkówce i po sporządzeniu wniosków przekazane do  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uwagi:
Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Medal Jubilatom nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania związane z nadawaniem orderów i odznaczeń wykonuje Kancelaria Prezydenta RP.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późń. zm.)
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i oznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 227, poz. 2743 z późń. zm.)