Zawarcie małżeństwa za granicą

Urząd Stanu Cywilnego Chorkówka

38-458 Chorkówka 175

Urząd Gminy Chorkówka

I piętro pok. 25

Tel. 0-13 438 69 38, faks 13-43869 34, e-mail: usc@chorkowka.pl

Godziny przyjmowania:
poniedziałek 7
00–1700
wtorek, środa, czwartek 7
00-1500
piątek 7
00– 1300

Osoba właściwa do załatwienia sprawy : Grzegorz Radomski

Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą  kierownik USC wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński.

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego –  zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe – możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat

Inne informacje:
Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  powinna przede wszystkim zwrócić się do  urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej uroczystości  celem zasięgnięcia informacji nt. dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski.

Opłaty:

  • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 38 zł.

Opłatę uiszcza się gotówką, przed wydaniem zaświadczenia w kasie urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC Chorkówka oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest od razu.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC zaświadczenie zostanie wydane do 14 dni roboczych.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.Prawo o aktach stanu cywilnego

Wymagane wnioski i dokumenty:
W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  jest obowiązana:

  1. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego

  2. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

  3. jeżeli nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego  lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

  4. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  5. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

  6. podać dane przyszłego małżonka: nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwisko rodowe

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego w Krośnie o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wniosek do pobrania:

wniosek

Klauzula USC