Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC – ślub cywilny

Urząd Stanu Cywilnego Chorkówka

38-458 Chorkówka 175

Urząd Gminy Chorkówka

I piętro pok. 25

Tel. 0-13 438 69 38, faks 13-43869 34, e-mail: usc@chorkowka.pl

Godziny przyjmowania:
poniedziałek 7
00–1700
wtorek, środa, czwartek 7
00-1500
piątek 7
00– 1300

Osoba właściwa do załatwienia sprawy : Grzegorz Radomski

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Inne informacje:

 • Zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienie wolności

Kierownik USC przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego gminy Chorkówka, w którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza)

 • Ślub w plenerze

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego gminy Chorkówka,w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.  Za udzielenie ślubu poza lokalem usc pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł.

Opłaty:

opłata skarbowa

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

 • za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – 39 zł

Opłaty uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, w kasie urzędu gminy.

opłata dodatkowa

 • za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem usc – 1000 zł

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do USC  jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach.

Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa ważne jest pół roku, zaś małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od złożenia zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa.

Zatem narzeczeni, w celu dopełnienia formalności związanych z zawarciem małżeństwa, powinni zgłosić się do usc nie wcześniej niż na pół roku przed planowanym ślubem i nie później niż na miesiąc przed uroczystością.

Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawowy, miesięczny termin  oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

W dniu ślubu.

Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się na 10 minut przed uroczystością do urzędu stanu cywilnego, do wskazanego uprzednio pokoju, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie na 15 minut przed uroczystością zgłaszają się do przybyłego na ślub kierownika usc, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 3. obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.


Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo  w Polsce jest obowiązany:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

 2. złożyć odpis aktu urodzenia

 3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa

 4. złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo; jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu

 5. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

 • konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik usc odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika usc może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego w Krośnie o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika usc uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika usc.