kobylany_kapliczka_z__1_pol_xix_obok_domu_nr_211 – Gmina Chorkówka

kobylany_kapliczka_z__1_pol_xix_obok_domu_nr_211

kapliczka 1 poł. XIX w. - obok domu nr 211