Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone  w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1)  w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej  do okresu kształcenia;

 2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki:

– kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

– kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;

– kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego

– kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy;

– kopię dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

– aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę, dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.

Z dokumentów powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

– pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;

– kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

– wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późń. zm.) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy
  2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  3. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
  4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  6. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza