Zapraszamy do udziału w pracach nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023”

Zapraszamy do udziału w pracach nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023”. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Podstawą rewitalizacji mają być działania ukierunkowane na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.

czytaj więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z zapisami Art. 55 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także zgodnie z treścią OGŁOSZENIA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO sporządzone zostały dokumenty PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO oraz RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W dniach od 23.09.2016 r. do 14.10.2016 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.

czytaj więcej