Unieważnienie I publicznego przetargu

Działając w oparciu o art.58 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) w związku z art.35 ust. 1 i 2 pkt.1 oraz art.38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020, poz. 1990 z późn. zm.) unieważnia I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chorkówka, położonej
miejscowości CHORKÓWKA, oznaczonej nr ewidencyjnym  864/1, ujawnionej w KW KS1K/00064511/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie, o powierzchni 0,0813 ha., który miał miejsce dnia 10 września 2021 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Chorkówka. Przyczyna unieważnienia przetargu: decyzja Wójta Gminy Chorkówka, znak: WIŚ.6831.42.2020 z dnia 11 stycznia 2021 r., zatwierdzająca podział działki nr 864 położonej w miejscowości Chorkówka, utraciła ważność.

Informację o unieważnieniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chorkówce, umieszczenie na stronie internetowej Gminy Chorkówka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Chorkówka.

Grzegorz Węgrzynowski