I publiczny przetarg ustny

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

w oparciu o art.38 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020, poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

O G Ł A S Z A  I   P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G  U S T N Y  N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność

GMINY CHORKÓWKA.

1.Oznaczenie nieruchomości zgodne z Ewidencją Gruntów i Budynków oraz oznaczenie wieczysto-księgowe:

CHORKÓWKA nr ewidencyjny działki 177, ujawniona w KW KS1K/00064511/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie.

Powierzchnia nieruchomości, użytek: 0,0901 ha, Ps IV.

2.Opis nieruchomości:

Działka leży w pośredniej strefie wsi. Lokalizacja przeciętnie atrakcyjna. Otoczenie bliskie stanowią tereny zurbanizowane, rozproszona zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Działka to teren prawie płaski o regularnym ukształtowaniu granic. Uzbrojenie działki: niepełne, na działce gazociąg i kanalizacja pozostałe media na działkach w bezpośredniej oraz bliskiej odległości od przedmiotowej działki. Działka na prawie całej powierzchni pokryta jest dzikimi samosiewami bez wartości użytkowej i rynkowej. Brak dojazdu do drogi publicznej, dojazd przez działkę osoby trzeciej. Działka nie jest objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy, a także nie jest objęta obowiązującą decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania. Sposób zagospodarowania: zgodny z przeznaczeniem. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nie obowiązuje od dnia 31.12.2002 r. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka działka leży w terenach mających następujące przeznaczenie: ,,MU’’ Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności.
Cena wywoławcza: 15 606,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset sześć złotych) * VAT według obowiązujących przepisów. Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1. pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021 poz.685). Wysokość postąpienia: postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, w wysokości oraz w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Wpłaty można dokonać w terminie do dnia 25 października 2021 r. na rachunek Urzędu Gminy Chorkówka BS Rymanów Oddział Chorkówka Nr 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003. Uwaga! W przypadku wpłaty wadium przelewem, za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na koncie. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia,
w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin przetargu:

Przetarg odbędzie 29 października 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka w sali nr 9 o godz. 09.00. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości, zaś osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis
z odpowiedniego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomość w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L Nr 119/1) w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020, poz. 65
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji na stronie BIP Gminy Chorkówka https://ugchorkowka.bip.gov.pl, w zakładce ochrona danych osobowych oraz w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31 lub telefonicznie (0-13) 43 869 49.

Wójt Gminy Chorkówka

Grzegorz Węgrzynowski