ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2021
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art.13 ust.1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) w związku uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w celu prowadzenia działalności rolniczej, w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat, w związku z podjęciem przez Radę Gminy Chorkówka uchwały wyrażającej zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
2. Wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, obejmuje działkę położoną
w miejscowości Kobylany, oznaczoną nr ewidencyjnym 1896.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wykaz zarz 0050.1.52.2021