Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XXXIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 22 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1615
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 23 lutego 2021 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji stałych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/273/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi, Projekt
  2. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/274/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chorkówka na lata 2021-2024, Projekt
  3. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/275/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2021 rok”, Projekt
  4. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/276/2021 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chorkówka na lata 2020 – 2032 wraz ze szczegółową inwentaryzacją”, Projekt
  5. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/277/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Projekt
 7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 9. Zakończenie obrad.