Obwieszczenie – „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chorkówka”

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji dokumentu: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chorkówka” DOC