ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2021 WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2021
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce oraz w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Kopytowej – Stanowiska.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§ 1. Oddaje się w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości stanowiące własność Gminy Chorkówka:
1. Nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka o nr ewidencyjnym 1607/2 położoną w miejscowości Kopytowa, ujawnioną w KW KS1K/00122058/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie.
2. Nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka o nr ewidencyjnym 1504 położoną w miejscowości Kopytowa, ujawnioną w KW 64778 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie

§ 2. 1. Nieruchomość wskazaną w § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia, oddaje się w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorkówce, w celu prowadzenia Dziennego Domu ,,Senior +” w Kopytowej.
2.Nieruchomość wskazaną w § 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia, oddaje się w użyczenie na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Kopytowej – Stanowiska na cele statutowe.

§ 3. Oddanie w użyczenie nastąpi na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wykaz