XXXI sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 1200

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji z dnia 14 grudnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
 6. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2021 rok, projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 8. Przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
 9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
 10. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały Nr XXXI/255/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok – PROJEKT 
  2. Podjęcie uchwały Nr XXXI/256/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka – PROJEKT 
  3. Podjęcie uchwały Nr XXXI/257/2020 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce – PROJEKT 
  4. Podjęcie uchwały Nr XXXI/258/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chorkówka – PROJEKT 
  5. Podjęcie uchwały Nr XXXI/259/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020, (sala Kobylany) – PROJEKT 
  6. Podjęcie uchwały Nr XXXI/260/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020, (DL Chorkówka) – PROJEKT 
  7. Podjęcie uchwały Nr XXXI/261/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
  8. Podjęcie uchwały Nr XXXI/262/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  9. Podjęcie uchwały Nr XXXI/263/2020 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 12. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 14. Podsumowanie roku 2020.
 15. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2021 rok.
 16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła