Przypominamy

Urząd Gminy w Chorkówce informuje, że 15 listopada br. upłynął termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego za 2020 rok od osób fizycznych.
Do osób, które nie wywiązały się z obowiązku zapłaty podatku w ustawowym terminie, zostaną skierowane pisemne upomnienia, co wiąże się z koniecznością naliczenia kosztów, których wysokość wynosi obecnie 11,60 zł.
Przypominamy również, że do 15 grudnia br. należy opłacić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2020 r.
Podatnikom posiadającym wcześniejsze zaległości w podatkach lub opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypomina się o ich jak najszybszym uregulowaniu.
Numery kont Urzędu Gminy Chorkówka w Banku Spółdzielczym w Rymanowie – Oddział w Chorkówce:
• 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050 – dot. wpłat za odpady komunalne;
• 59 8636 1031 2003 1500 0042 0058 – dot. wpłat podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, podatek od środków transportowych)
Numery telefonu do Wydziału Podatków i Opłat: 13 43 869 42 lub 13 43 869 64.