„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

8 lipca br. pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie, działającym w imieniu Wojewody Podkarpackiego, a Wójtem Gminy Chorkówka, została podpisana umowa w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. O środki z dotacji w tym roku aplikowała Szkoła Podstawowa w Leśniówce.

Program polega na udzieleniu wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) m. in. do bibliotek szkolnych. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do danej szkoły, zatem Szkoła Podstawowa w Leśniówce otrzymała dotację w wysokości 1000,00 zł, a Gmina Chorkówka jako organ prowadzący zobowiązana była zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, co w tym przypadku stanowi kwotę 250,00 zł.

Sięgając po dofinansowanie z Programu Gmina Chorkówka jako organ prowadzący jest obowiązana zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskała wsparcie finansowe:

  • zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
  • podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:
  1. planowanie zakupów książek,
  2. wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
  • zorganizowały w ciągu roku co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
  • uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
  • zorganizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
  • dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również w okresie ferii zimowych i letnich;
  • uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szkoła Podstawowa w Leśniówce we wrześniu br. zakupiła do szkolnej biblioteki nowe pozycje książkowe dostosowane do wieku swoich uczniów.