XXIX nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XXIX nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 18 listopada 2020 r. (środa) o godz. 1200

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 11/XXVIII/2020 z XXVIII sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 października 2020 r.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały Nr XXIX/223/2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – Dziennego Domu „Senior+” w Kopytowej oraz połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorkówce,
  2. Podjęcie uchwały Nr XXIX/224/2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – Klubu „Senior+” w Chorkówce oraz połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorkówce,
  3. Podjęcie uchwały Nr XXIX/225/2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Chorkówce,
  4. Podjęcie uchwały Nr XXIX/226/2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej,
  5. Podjęcie uchwały Nr XXIX/227/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  6. Podjęcie uchwały Nr XXIX/228/2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chorkówka”,
  7. Podjęcie uchwały Nr XXIX/229/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020,
  8. Podjęcie uchwały Nr XXIX/230/2020 w sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 4. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła