Przebudowa drogi Kopytowa – Podlas

Zakończyły się prace budowalne dotyczące przebudowy drogi gminnej Kopytowa – Podlas. W ramach inwestycji prowadzone były roboty przygotowawcze – związane m.in. z pomiarami drogi, roboty ziemne których celem było poszerzenie jezdni, wykonanie podbudowy – profilowanie oraz zagęszczanie nawierzchni, położenie warstwy z kruszyw łamanych oraz warstwę mineralno-bitumiczną, roboty wykończeniowe – czyszczenie rowów.  Koszt zadania wyniósł 115 966,37 zł przy współudziale finansowym Nadleśnictwa Dukla w wysokości 50 000,00 zł.