I publiczny przetarg nieograniczony

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

w oparciu o art.38 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U z 2020, poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

O G Ł A S Z A  I   P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G  U S T N Y

 N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność

GMINY CHORKÓWKA

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

-zgodnie z ewidencją

gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości

( ha )

użytek

 

Cena wywoławcza

( zł )

 

Wadium

( zł )

 

Postąpienie

( zł )

1.

 

 

 

 

2.

SZCZEPAŃCOWA

466

KS1K/00064654/8

 

 

SZCZEPAŃCOWA

467

803KS1K/00064654/8

 

 

0,2186

R IV b

 

0,2220

R IV b

 

 

98 839,00

 

 

95 044,00

 

 

 

 

15 000,00

 

 

14 000,00

 

 

 

postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Działka 466  i 467 to działki niezabudowane stanowiąca teren płaski, w całości pokryty wysoką trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew i krzewów. Dojazd do działek odbywa się drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej (ul. Długa). W południowej części działki  466 usytuowany jest słup telekomunikacyjny z linią napowietrzną. Dodatkowo teren działki 466 przecina sieć elektroenergetyczna i gazowa  nie powodując utrudnień w jej zabudowie, podobnie teren działki 467 przecina napowietrzna linia telekomunikacji  i sieć gazowa. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości niezabudowane. W dalszym otoczeniu znajdują się obiekty handlowo – usługowe praz nieruchomości rolne. Działka 466 posiada pełne uzbrojenie
w urządzenia infrastruktury techniczne, zaś działka 467 częściowe. Działki nie są objęte obowiązującą decyzją o  warunkach zabudowy. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nie obowiązuje od dnia 31.12.2002 r. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka działki stanowią tereny. Działka 466  stanowi tereny o symbolu
w części MU –Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej o niskiej intensywności
i w części tereny oznaczone symbolem KGP Tereny transportu drogowego. Działka 467 stanowi
w części tereny oznaczone symbolem KGP Tereny transportu drogowego oraz w części Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej o niskiej intensywności.

Sposób zagospodarowania: Zgodny z przeznaczeniem. Przedmiotowe działki nie są objęte obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy. Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Na dzień podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

 

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  działki 466 odbędzie się dnia   11 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka-sala nr 9 o godz. 09.00.

  działki 467 odbędzie się dnia   11 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka-sala nr 9 o godz. 09.30.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości, zaś osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomość w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej,
w wysokości oraz w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Wpłaty można dokonać
w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. na rachunek Urzędu Gminy Chorkówka BS Rymanów Oddział Chorkówka Nr 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003.

Uwaga! W przypadku wpłaty wadium przelewem, za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na koncie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L Nr 119/1) w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020, poz. 65
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji na stronie BIP Gminy Chorkówka https://ugchorkowka.bip.gov.pl, w zakładce ochrona danych osobowych oraz w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31 lub telefonicznie (0-13) 43 869 49.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.